Otpadne vode

Prečišćavanje otpadnih voda je postupak koji se koristi za uklanjanje zagađenih materija iz otpadnih voda i njihovo pretvaranje u otpadne vode koje se mogu vratiti u ciklus vode sa prihvatljivim uticajem na životnu sredinu ili se ponovo koristiti u neku svrhu. Proces prečišćavanja odvija se u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV. Zagađujuće materije iz opadnih voda se uklanjaju, menjaju ili razgrađuju tokom procesa prečišćavanja. Ogladanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja predstavlja ozbiljan problem. Većina rafinerija nafte, hemijskih i petrohemijskih postrojenja ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tako da koncentracije zagađivača u prečišćenim otpadnim vodama budu u skladu sa lokalnim i/ili nacionalnim propisima u vezi sa odvodom otpadnih voda. Postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda mogu smanjiti troškove sirove vode pretvaranjem nekih otpadnih voda u obnovljenu vodu koja se može koristiti za druge svrhe.

Vršimo kompletnu uslugu izrade sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Izvodimo mašinske radova na montaži cevovoda, montaži prateće opreme i materijala na projektu izgradnje.

Sistemi za tretman:

 • Industrijske otpadne vode
 • Ugušćavanje mulja
 • Recirkulacija vode i njena ponovna upotreba
 • Mehanička filtracija
 • Separatori ulja i masti

Takođe radimo i linije od PVC – a  za :

 • Doziranje kalcijum-hidroksida
 • Doziranje kalcijum hidroksida
 • Doziranje organo-sulfida
 • Doziranje gvožđe-hlorida
 • Doziranje polielektrolita na liniji vode
 • Doziranje polielektrolita na liniji mulja
 • Sistem za doziranje HCl