Mehaničko uzorkovanje uglja i online analize uglja

 • Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za uzorkovanje uglja

Razumevanje kvaliteta vašeg proizvoda i omogućavanje najbolje funkcije sistema za mešanje je od suštinskog značaja za uklanjanje grešaka i optimizaciju vašeg proizvodnog procesa. Adriacore pruža ekonomična rešenja za kvalitet i rešava operativne izazove.

Osnovna svrha uzorkovanja je prikupljanje merljive mase nekog materijala koja predstavlja reprezentativnost ukupne mase jedne šarže (proizvoda). Uzorkovanje može da se vrši u skladu sa relevantnim standardima (ISO/ASTM), ručno ili pomoću mehančkih uzorkivača, što se u zadnje vreme najviše primenjuje zbog bezbednosti operatera i preciznosti i efikasnsosti dobijenih reprezentativnih uzoraka.
Pravilno uzomanje uzorka i mešanje predstavlja prvi korak u određivanju kvaliteta i vrednosti masovne robe u svrhu optimizacije upotrebe vašeg proizvodnog procesa u njoj. Rizik povezan sa heterogenim materijalnim rezultatima, svodi se na minimum korišćenjem dobro dizajniranog i konstruisanog sistema mešanja (sistema upravljanja kvalitetom). Takav sistem pruža tačne podatke o kvalitetu.

Sistem za mehaničko uzorkovanje obezbeđuje:

 • Eliminiše rizik od ljudske greške
 • Smanjuje rizik od prekida kontinualnog uzorkovanja
 • Pripreme reprezentativnog uzorka u skladu sa zahtevima korisnika i tipom uglja koji se koristi u proizvodnji
 • Reprezentativan uzorak za arbitražnu u skladu sa međunarodno priznatim standardima (ISO 13909)
  • Omogućava kompletno i precizno uzorkovanje lota
  • Verifikacija operacija kroz rutinske inspekcije od strane operatora
  • Mehanički uzorkoivači mogu biti testirani u skladu sa relevantnim standardima za utvrđivanje sistematske greške (BIAS testiranje)
 • Automatizovani sistemi sa SCADA interfejsom

Sistem za online analizu obezbeđuje:

 • Ustaljen sistem za kontrolu kvaliteta uglja
  • Praćenje sadržaja vlage, pepela i toplotne moći
  • Vrši minut analize i na osnovu njihove sume izračunava srednje vrednosti po određenom lotu tj. vozu
  • Redovno praćenje prisutnosti hemijskih elemenata koji utiču na emisiju oslobađanja štetnih gasova, praćenje sumpora, praćenje sadržaja oksida u pepelu (SiO2, AlO3, CaO, Fe2O3, K2O, TiO2)
  • Merenje sadržaja sumpora i merenje oksida koji su sadržaj pepela u uglju
  • Poznat kvalitet uglja pre korišćenja u proizvodnji na osnovu reprezentativnog uzorka u odnosu na veličinu lota
  • Mogućnost kontinualnog praćenja podataka tokom istovara
  • Detaljna analiza kroz ceo lot, mogućnost praćenja analize srednje vrednosti lota ili vrednosti kroz delove lota, kao i praćenje rezultata u odnosu na period instovara
  • Praćenje skladištenja uglja na deponijama i u bunkerima, određivanje kvaliteta po slojevima u bunkerima
  • Kalibracija sistema i online analize u skladu sa svetski prihvaćenim standardima za online analize D ASTM D 6543

Mehaničko uzorkovanje i mrežni analizatori su uglavnom poželjniji od rućnog uzorkovanja, u svrhu komercijalne upotrebe i optimizacije sistema.
Svi Adriacore sistemi za uzorkovanje, dizajnirani su da budu u skladu sa relevantnim standardima uzorkovanja i dogovorenim projektnim specifikacijama.